SJU „Mavromati” din Botoșani angajează personal medical, fără concurs

23
0
Share:
Sursă foto: www.zf.ro


Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani a anunțat că angajează personal, fără concurs, pe o perioadă determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Mai exact, este vorba despre două posturi de infirmier debutant și un post de statistician medical debutant.

Criteriile generale de participare la posturile de mai sus sunt următoarele:

  • are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);
  • îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Anunțul făcut de SJU „Mavromati” îl găsiți aici.

Share:

Lasă un răspuns